Tiedote Fi-Nergy Voima Oy:n asiakkaille

Energiavirastolta saamamme tiedon mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy on purkanut Fi-Nergy Voima Oy:n tasepalvelusopimuksen, jollainen sähkömarkkinalain mukaan jokaisella sähkönmyyntiyhtöllä tulee olla. Näin ollen Fi-Nergy Voima Oy ei voi jatkaa sähköntoimitusta asiakkailleen 11.6.2021 jälkeen.

Rauman Energia Sähköverkko on kirjeellä yhteydessä asiakkaisiin, joita tämä koskee. Olemme siirtäneet kyseisten asiakkaiden sähkönmyyntisopimuksen toimitusvelvolliseen sähkönmyyntiin, jotta pystymme turvaamaan keskeytyksettömän sähkönjakelun.

Ohjeistamme asiakkaita tarkemmin asiakaskirjeessä ja koostimme alle Energiaviraston laatimia kysymyksiä ja vastauksia aiheesta.

  • Asiakaspalvelumme auttaa mielellään arkisin kello 8-20 numerossa (02) 880 0 880

---

Energiaviraston tiedote Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n asiakkaille

Tämä tiedote koskee Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n ja 365 Hankinta Oy:n (jäljempänä myös vähittäismyyjä) asiakkaita, joille heidän jakeluverkonhaltijansa on ilmoittanut sähköntoimituksen päättymisestä vähittäismyyjästä johtuvasta syystä.

Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään uuden sähkönmyyntisopimuksen viipymättä valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa. Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta, hänen sähköntoimituksensa lähtökohtaisesti päättyy.

Olen saanut jakeluverkonhaltijaltani ilmoituksen, että sähkön toimitukseni päättyy, koska olen Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-nergy Voima OÜ:n tai 365 Hankinta Oy:n sähkönmyyntiasiakas. Katkeavatko minulta sähköt välittömästi?

Eivät katkea. Jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä ennen keskeyttämistä. Laissa on asetettu jakeluverkonhaltijalle velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen kuluttaja-asiakkaalle sähkön jakelun keskeyttämisestä.

Jakeluverkonhaltijalla on oikeus keskeyttää sähkönjakelu asiakkaalle, mikäli kolmen viikon kuluessa jakeluverkonhaltijan ilmoituksen lähettämisestä kuluttaja-asiakas ei ole tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole alkanut. Jakeluverkonhaltijan vastuu on siis väliaikainen.

Mitä tapahtuu, jos en tee mitään? Siirrynkö automaattisesti jonkin sähkönmyyjän asiakkaaksi?

Ette siirry. Asiakkaan täytyy itse tehdä uusi sähkönmyyntisopimus jonkin sähkönmyyjän kanssa. Jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kuluttajalle päättyy kolmen viikon kuluttua siitä, kun jakeluverkonhaltija lähetti ilmoituksen sähkön jakelun keskeyttämisestä. Verkonhaltijalla on oikeus katkaista asiakkaan

sähköt, mikäli asiakas ei ole tähän mennessä tehnyt uutta sähkönmyyntisopimusta jonkin sähkönmyyjän kanssa eikä uuden sähkönmyyjän toimitus ole siihen mennessä alkanut. Sähkön toimituksen jatkuminen ja keskeytyksen välttäminen edellyttävät asiakkaan omia toimenpiteitä.

Milloin uusi myyntisopimus pitää olla tehty?

Uusi myyntisopimus pitää olla tehty ennen kuin kolme viikkoa on kulunut siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä keskeytyksestä. Lisäksi uuden sähköntoimituksen alkamisen järjestämiseksi tulisi uudelle myyjälle varata vähintään 14 päivän aika. Jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan toimituksen aloittamiseen. Uusi sopimus pitäisi siis olla tehty viimeistään viikon kuluessa siitä, kun jakeluverkonhaltija on lähettänyt ilmoituksen lähestyvästä sähkönjakelun keskeytyksestä.

Esimerkki: Jakeluverkonhaltija lähetti kuluttajalle 14.6.2021 ilmoituksen jakelun keskeytymisestä 5.7.2021 alkaen. Tällöin asiakkaan pitää tehdä uusi sähkönmyyntisopimus viimeistään 21.6.2021, jotta uusi myyjä pystyy järjestämään sähköntoimituksen alkamaan 5.7.2021.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan?

Määräaika alkaa silloin, kun jakeluverkonhaltija lähettää ilmoituksen keskeytyksestä asiakkaalle. Ratkaisevaa on ilmoituksen lähetyshetki eikä ilmoituksen vastaanottohetki.

En ole kuluttaja-asiakas, vaan yritys. Koskeeko kolmen viikon määräaika minua?

Laissa oleva jakeluverkonhaltijan velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan koskee vain kuluttaja-asiakkaita. Yritysten välillä noudatetaan sitä mitä sopimuksessa tai vakioehdoissa on sovittu.

Paljonko joudun maksamaan jakeluverkonhaltijalle siitä, että se toimittaa minulle sähköä väliaikaisesti? Vaikuttaako minun nyt päättyvä sopimukseni vähittäismyyjäni kanssa hintaan?

Asiakkaan on korvattava jakeluverkonhaltijalle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada jakeluverkonhaltijalta sähköntoimitusta vastaavin ehdoin kuin vähittäismyyjän kanssa oli sovittu, joten esimerkiksi asiakkaan sähköstä maksama hinta voi poiketa myyjän kanssa aikaisemmin sovitusta. Viime kädessä, jos loppukäyttäjä ja jakeluverkonhaltija eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen vähittäismyyjälleni sopimuksen päättämisestä. Olen esimerkiksi maksanut sähköstä ennakkoon. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan kuten minkä tahansa yritykseen kohdistuvan vaatimuksen osalta. Ensisijaisesti om suositeltavaa olla yhteydessä vähittäismyyjäänne ja esittää vaatimuksensa yritykselle suoraan. Jos ette pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, kuluttajia asiassa neuvoo ja antaa ohjeistusta kuluttajaneuvonta (p. 029 505 3050). Tarvittaessa Kuluttajaneuvonta ohjaa kuluttajan tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Viime kädessä korvausvaatimukset ratkaisee toimivaltainen käräjäoikeus. Energiavirastolla ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia yksittäiseen sopimussuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Energiavirasto valvoo tässä asiassa ensisijaisesti jakeluverkonhaltijoiden toimintaa.

Ajankohtaista

Yksi näkyvimmistä työmaista alkaa toukokuun alkupuolella, kun Rauman kaupungin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan uutta kaukolämmön runkoverkkoa Luoteisväylän ja Kappelinluhdankadun varrella.

Rauman Energia Sähköverkko on julkaissut sähkäverkon kehittämissuunnitelman. Se on yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa 16. kesäkuuta asti.

Sähköverkon saneerausta tehdään kesän aikana useissa paikoissa keskustan tuntumassa, mikä vaikuttaa liikennejärjestelyihin.

Rauman Energia -konsernin vuosi 2023 sujui monilta osin yli ennakko-odotusten.

Rauman Energia Sähköverkko tiedottaa, että työt rikkoutuneen sähkökaapelin alueella alkavat viikon 12 aikana.

Tervetuloa Rauman Energian taloyhtiöpäättäjille suunnattuun pizzailtaan, josta saatte ratkaisuja taloyhtiönne toimivaan tulevaisuuteen.

Satu Saarinen tuo Rauman hyviä puolia esiin aktiivisesti omissa verkostoissaan.

Talouspäällikkö Taina Lehtihalme on työskennellyt Rauman Energialla lähes 30 vuotta monenlaisissa taloushallinnon tehtävissä. Talouspäällikkönä hän huolehtii myös henkilöstöhallinnosta, mikä tuo mieleistä vaihtelua työpäiviin.