Energiatuen avulla edullisesti tehokkaaseen kaukolämpöön

Jouni Kartano, Rauman Energia
Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano kertoo, että saatavilla olevilla tuilla on ollut runsaasti kysyntää Raumalla. (Kuva: Elmeri Elo)

Uusi ohjeistus kaukolämmön tuloveden matalammista mitoituslämpötiloista kasvattaa energiatehokkuutta ja tukee kestävän kehityksen periaatteita. Kiinteistönomistajille on tarjolla uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Energiateollisuus ry on julkaissut ohjeistuksen, jonka mukaan kaukolämpöverkossa olevien rakennusten lämmönjakokeskusten tulovesi tulee mitoittaa vastaisuudessa aiempaa matalampaan lämpötilaan. Suositus laskee 115 celsiusasteesta 90 asteeseen myös Rauman Energian kaukolämpöverkossa.

– Tällä muutoksella tavoitellaan kaukolämpöjärjestelmän parempaa energiatehokkuutta. Mitä matalammalla lämpötilalla pystymme ylläpitämään järjestelmää, sen vähemmän meillä on lämpöhäviöitä sekä samalla yhteistuotantolaitoksen tehokkuus parantuu matalamman paluuveden ansiosta. Tämän myötä kykenemme myös hyödyntämään tuotannossa entistä paremmin hukkalämpöjä, Rauman Energian kaukolämpöjohtaja Jouni Kartano kertoo.

  • Mikä yhteistuotantolaitos? Rauman Energian paikallinen ja ympäristöystävällinen kaukolämpö tuotetaan Rauman Biovoiman yhteistuotantovoimalaitoksessa, joka tuottaa lämmön lisäksi myös sähköä. Voit lukea aiheesta lisää tästä artikkelista.

Nyt tehty muutos kuuluu osana edellisvuonna julkaistuun kaukolämpöalan kansalliseen strategiaan. Sen tavoitteena on nostaa kaukolämpö keskeiseksi tekijäksi ilmastoneutraalissa yhteiskunnassa. Raumalla kaukolämpö on jo nyt yleisin lämmitysmuoto.

– Rauman Energia on ennakoinut tätä tilannetta kartoittamalla kokonaisuutta jo muutaman vuoden ajan. Kaikki vuoden 2022 alusta lähtien suunnitellut, mitoitetut ja asennetut laitteet ovat olleet 90 asteen järjestelmiä, ja jo tätä ennen käytössä on ollut 105 asteen laitteita.

Säästöä samalla teholla

Rauman Energian kaukolämpöverkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 1600 kiinteistöä, joita kaikkia uusi suositus koskee. Lämpötilaa ei lähdetä kuitenkaan laskemaan ennen kuin on varmistettu, että kaikille riittää 90 asteinen vesi.

– Asiakkaidemme kaukolämpölaitteissa muutos tarkoittaa hieman suurempia vaihtimia ja erilaista mitoitusvirtamaa. Ennen kokonaisvaltaista muutosta meidän tulee saada suurin osa asiakkaista uuteen mitoituslämpötilaan. Puhutaan arviolta siis noin kymmenen vuoden projektista, Kartano sanoo.

Kaukolämpölaitteistojen uusiminen perustuu kiinteistönomistajien vapaaehtoisuuteen. Uuden ohjeistuksen mukaisilla laitteilla kyetään luomaan monin tavoin huomattavaakin säästöä, joten uusimisella on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti positiivisia vaikutuksia.

– Energiasäästötoimien yhteydessä laitteet tehostuvat ja parantuvat, mikä helpottaa myös meidän päässämme tätä siirtymää. Vanhat laitteet ovat kuluneita ja niiden toimintakyky on heikentynyt, joten uusilla laitteilla saadaan luotua tehokkuuden myötä taloudellista säästöä. Niistä saadaan sama teho irti, mutta nyt matalammalla lämmöllä sekä pienemmillä pumppauskustannuksilla.

Uudet laitteet ovat helposti liitettävissä etäyhteydellä Rauman Energian Lungi-palveluun, joka luo arkeen säästöä, helppoutta ja mukavuutta. Optimoitu Lungi-palvelu muun muassa varmistaa jatkuvalla valvonnalla ja ennakoivalla ylläpidolla laitteiden toiminnan, sekä vähentää päästöjä.

ARAn avustus käynnistyi lokakuussa 2022

Matalampaa kaukolämpöverkoston lämpötilaa edistäviin investointeihin on mahdollista saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn avustusta, joka myönnetään valtion asuntorahastosta. Avustuksen haku aukesi lokakuussa 2022 ja tukiaika päättyy näillä tiedoin vuoden 2023 loppuun tai kunnes asuinrakennusten energia-avustuksiin varattu 98,67 miljoonan euron yhteinen määräraha on käytetty.

Kyseistä avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin, joiden omistajiin lukeutuvat yksityishenkilöt, taloyhtiöt, asunto-osuuskunnat, vuokrataloyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt sekä muut Y-tunnukselliset taloudelliset toimijat. Avustus on talotyypistä riippuen 2000-4000 euroa per lämmönvaihdin, sekä 500-2000 euroa rakennuskohtaista lämmitysjärjestelmän säätöä kohden.

– Omakotitalojen kohdalla puhutaan enintään 2500, rivitaloissa 4000 ja kerrostaloyhtiöissä 6000 euron tuesta. Kaikki Rauman Energian kaukolämpöverkkoon kuuluvat kiinteistöt ovat mukana tämän tuen piirissä, Kartano kertoo.

Avustuksen haku tulee käynnistää ennen varsinaisten töiden aloittamista ja sitä haetaan jälkiperusteisesti. Suunnittelutyöt voidaan kuitenkin aloittaa jo tätä ennen.

– Meiltä saa ARA:lle toimitettavaan hakemukseen tarvittavan liitteen, jossa mainitaan kyseisen kaukolämpöjärjestelmän kuuluvan tuen piiriin. Kerromme mielellämme lisää näistä tukimahdollisuksista, mutta tuen hakeminen kuuluu kuitenkin aina asunnon omistajan tai isännöitsijän tehtäviin.

Kiinteistön kaukolämmitysjärjestelmän nykytilanne kannattaa tarkastaa yhteistyössä Rauman Energian kanssa. Kartoituksen pohjalta suunnittelija mitoittaa uudet laitteet ja toteutus on aina avaimet käteen -periaatteella. Autamme ja teemme mielellään myös tarjoukset suunnittelusta toteukseen, toteaa Kartano.

– Tällä hetkellä on mahdollista saada ELY-keskuksen tai ARAn tukea öljystä kaukolämpöön siirtymiseen. Myös työn osuuden voi vähentää omassa verotuksessaan. Ensisijaisena tavoitteena on parantaa ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Hyödynnä tuet – oikea aika vaihtaa öljylämmitys kaukolämpöön

Monissa kotitalouksissa ollaan juuri nyt haasteellisessa tilanteessa fossiilisten energiamuotojen kanssa. Hinnat ovat nousseet ja saatavuudessakin on omat haasteensa, eikä kukaan osaa ennustaa tulevaa.

Suomessa arvioidaan olevan noin 140 000 öljylämmityksellä olevaa kotitaloutta. Nousseet kustannukset ja entistä parempi tietoisuus ympäristötekijöistä ohjaavat ihmisiä uusiin kestävämpiin energiamuotoihin. Samaan aikaan eri tahot kannustavat näitä siirtymiä tukimuodoin ja avustuksin.

ELY-keskuksen avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

ELY-keskus on tukenut siirtymistä öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin vuodesta 2022 lähtien. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajat voivat hakea valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä korvaamiseen esimerkiksi kaukolämmöllä.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 tai 4000 euroa. Jälkimmäisenä mainittu koskee tilanteita, joissa öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Ensin mainittu koskee muihin lämmitysjärjestelmiin siirtymistä. Myönnetty avustus maksetaan, kun suunnitelman mukainen hanke on valmistunut ja se on maksettu kiinteistön omistajan toimesta.

  • Syksyllä 2022 määrärahojen on arvioitu riittävän yhteensä noin 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Ajantasaisen hakemustilanteen näet ELY-keskuksen hakemussivulta.

ARAn energia-avustus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energia-avustus on tarkoitettu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen. Tämä on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistajalle. Avustuksia myönnetään vuosina 2020-2023.

Avustuksen ehtona on, että energiatehokkuuden tulee parantua tietty määrä, joka lasketaan aina asuinrakennuksen rakentamisajankohdasta alkaen. Näin ollen kaikki ne toimenpiteet, joita on tehty rakennusvaiheen jälkeen lasketaan mukaan energiatehokkuuden parantamiseen. ARA suosittelee, että laskelmat tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Tuen summa riippuu saavutettavasta energiatasosta. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista asuntoa kohden. Tuki on aina enintään 4 000 euroa tai mikäli hanke tähtää nollaenergiatasolle, se voi olla jopa 6000 euroa asuntoa kohden.

Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan. Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen.

ARAn korjausavustus iäkkäille ja vammaisille henkilöille

ARA myöntää korjausavustusta pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Avustus on suunnattu ympärivuotisessa käytössä olevien omakotitalojen tai edellä mainittujen omistamien asuntojen korjaamiseen.

Avustuksen tavoitteena on parantaa iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen. Avustus kattaa enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, ja erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %.

Kyseistä avustusta voi hakea myös lämmitysmuotojen muutoksiin, kuten esimerkiksi kaukolämpöön siirtymiseen.

Korotettu kotitalousvähennys

Tehtävien toimenpiteiden työn osuuden voi vähentää omassa verotuksessaan korotettuna kotitalousvähennyksenä. Rauman Energialla kaukolämmön avaimet käteen -liittymän noin 11 000 euron hinnasta työn osuus on arviolta noin puolet, josta saa vähennettyä omassa verotuksessaan 60 %.

Yhteen kohteeseen voi hakea vain yhden tuen tai korotetun kotitalousvähennyksen.

Artikkeli on julkaistu sivustolla alun perin lokakuussa 2022 ja sitä on päivitetty 2.6.2023.

Ajankohtaista

Rauman kaupunki jakaa heijastimia perjantaiaamuna 29.9. klo 7.45 alkaen keskustan alueella. Myös Rauman Energian maskotti Anssi Kaapelikela osallistuu tempaukseen ja jakaa heijastimia Kaunisjärvenkadun ja Porintien risteyksen ympäristössä.

Toimii.-kivi on nyt laitettu kiertämään ja Poroholman Rantatalon Toni Järvinen on ensimmäinen kiven saaja.

Rakennuttamispäällikkö Petteri Ojanperän työ on mielekästä ja vaihtelevaa. Käynnissä on useita sähköverkon rakennustyömaita, joiden tilaaminen ja valvonta kuuluvat hänen työtehtäviinsä.

Kairakatu 4:ssä työskennellään joka päivä toimivan raumalaisten arjen eteen. Koostimme tähän juttuun esimerkkejä, miten Rauman Energia näkyy raumalaisten elämässä.

Kiinteistönomistajille on tarjolla useita uusia tukimuotoja, joilla he voivat olla mukana energiatalkoissa ja luoda samalla sekä puhtaampaa huomista että taloudellista säästöä.

Rauman kaukolämpö on Suomen halvimpia ja vertailussa myös muihin lämmitysjärjestelmiin kaukolämpö on säilyttänyt johtavan markkina-asemansa.

Kotitalouden energiailta on maksuton tapahtuma, jossa saat muun muassa vinkkejä tulevalle lämmityskaudelle.

Seminaarinkatu suljetaan liikenteeltä maanantaina 21.8. illalla ja tie avataan toisen kaistan osalta liikenteelle 24.8. illalla.